درخواست نمایندگی فروش
نام نام خانوادگی
نام پدر کد ملی / کد متقاضی
تاریخ تولد
محل صدور
وضعیت تأهل مدرک تحصیلی
وضعیت نظام وظیفه شماره موبایل
شماره تماس کدپستی
آدرس ایمیل
بارگذاری مدارک
مشخصات و نشانی مربوط به محل نمایندگی
وضعیت محل نمایندگی نشانی دقیق
نوع کاربری متراژ
طبقه شماره تماس
فکس
سوابق کاری ، شرح فعالیتها ، نمایندگی های احتمالی