مشتریان

 

سازمان توسعه و تجارت ایران

 

 
وزارت نفت

 

 
 
بیمارستانهای تامین اجتماعی
 
 
سفارت ایران در ترکمنستان

 
هتل های گردشگری (هتل صدر)