روزنامه همشهری امروز ستون "چهره روز" در صفحه چهار این روزنامه را به #محمد_رضوانی‌فر مدیرعامل اختصاص داد.