واحد تحقیق و توسعه

تلویزیون های OLED چیستند؟

واحد بازاریابی و فروش

واحد بازاریابــی و فروش پارس الکـتریک در زمینه گسترش دامنه ارائه محصولات این برند، در داخل و خارج از کشور فعالیت می نماید. واحد بازاریابــی و فروش پارس الکـتریک در زمینه گسترش دامنه ارائه محصولات این برند، در داخل وخارج از کشور فعالیت می نماید. این نمایش جهت تسن مب یاشد